Mat & Adferd har nylig vært i prosess for å gjennomføre innlemming av foreningen Kostreform i Mat & atferd. Bakgrunnen er at foreningene jobber med mye av det samme, vi har medlemmer og styremedlemmer i begge foreninger og at en felles forening vil styrke oss med tanke på både arbeidskraft og rekkevidde.

Ved landsmøte i april stilte flertallet seg positive til en slik innlemming.

Styreleder og representanter fra begge foreninger har siden arbeidet med en sammenslåing som skulle ivareta interessene til begge foreninger.

Ved Ekstraordinært Landsmøtet 15.oktober 2023 ble saken behandlet og arbeidsgruppen som var utnevnt la frem forslag til navn, vedtekter, budsjett, organisasjon og valg av styre.

Underveis i møtet ble det svært tydelig for delegatene og øvrige styremedlemmer at prosessen virket uryddig, udiplomatisk og lite transparent. Det ble også stilt spørsmål ved habilitet ettersom en av styremedlemmene var tiltenkt 50% lønnet stilling.

Alle sakene ble grundig diskutert og delegatene fra Mat & atferd ga etter på flere punkt.

Vi godtok for eksempel navnet Kostreform under forutsetning av at dette skulle tas opp i en mer demokratisk prosess før første felles Landsmøte.

Ekstraordinært landsmøte var også skeptisk til arbeidsgruppens forslag om å ha en ansatt også som styremedlem. Etter en del diskusjon kom en av delegatene med et benkeforslag.

Benkeforslaget foreslo å bytte ut styremedlemmet, som også skulle være ansatt, med en som da var styremedlem både i Mat & atferd og Kostreform.

Det ble avstemming der benkeforslaget fikk flest stemmet.

Dette ble ikke godtatt av styreleder og nestleder, som dermed trakk seg fra sine verv, og prosessen med innlemming ble derfor avsluttet uten avstemming.

Dette var en utfordrende situasjon for alle, da vi alle ønsket at innlemmingen skulle skje.
Samtidig så kjentes prosessen feil ut.

Som delegater og styrerepresentanter for Mat og Adferd følte vi oss kneblet i prosessen. Arbeidsgruppen fremstod svært rigid og bestemt på følgende punkter:

  • Foreningens navn «måtte» være KOSTREFORM.
    I henhold til landsmøteprotokollen sak 14/23 fikk arbeidsgruppen mandat til å utarbeide forslag til nye vedtekter, arbeidsprogram og budsjett. Nytt navn var ikke en del av dette mandatet.
  • Nytt styre skulle bestå av dem selv + to nye styrerepresentanter. Tidligere styrerepresentanter ble holdt utenfor.
  • Lokallagene ble nedprioritert økonomisk.
  • At i det nye styret skulle et styremedlem (fra Kostreform) også være i en betalt 50 % stilling.
  • Dersom ikke samtlige punkter ble godtatt ville styreleder og nestleder trekke seg.

Vi opplevde at Mat & Adferd sin identitet ble nedprioritert og at våre bekymringer som styremedlemmer ble undertrykket.

Vi synes at det er trist at dette ble resultatet, da alle så frem til innlemmingen.

Men nå er vi godt i gang med arbeidet videre uten Kostreform (for denne gang) og ser frem til å forfriske vårt arbeid med nye prosjekter i 2024.

For oss ble dette en seier for demokratiet hvor vi føler at vi støttet foreningens integritet og identitet.
Vi håper at dere støtter oss videre inn i den nye fasen. Følg med!

Hilsen
Delegater og øvrige styremedlemmer som ikke var med i arbeidsgruppa