Vedtekter

Vedtekter lokallagene (nedlastbar PDF)

VEDTEKTER for MAT & ATFERD 2020

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Mat & atferd, med «for håp og mestring» som undertittel. Ved oversettelse til engelsk skal brukes:
Food & Behaviour.

§ 2. FORMÅL
Formålet til Mat & atferd er å få proteinintoleranse og glutensensitivitet/hyperpeptiduri akseptert som en diagnose som kan medvirke til psykiske, somatiske og immunologiske lidelser. Mat & atferd har spesiell vekt på korn- og melkeintoleranse/sensitivitet.

Foreningen skal påvirke myndigheter og fagmiljø for å få en bedret forståelse for helseproblemer knyttet til proteinintoleranse, arbeide for at individuelt tilpasset kosthold blir et godkjent behandlingstilbud for denne pasientgruppen, og være en landsdekkende pressgruppe for økt forskning på proteinintoleranse. Den skal være et forum for opplæring, informasjon og utveksling av erfaringer og synspunkter mellom fagmiljø, likemenn og pasienter.

Mat og atferd anbefaler alle å teste seg klinisk for cøliaki, glutenintoleranse og melkeproteinintoleranse før oppstart av gluten- og melkefritt kosthold.

§ 3. ORGANISASJONEN
Mat & atferd er en landsdekkende forening med lokallag. Foreningen består av landsmøte, sentralstyre og lokallag. Foreningens øverste myndighet er landsmøtet. Sentralstyret er foreningens utøvende organ, og øverste myndighet mellom landsmøtene.

§ 4. MEDLEMSKAP
Medlemskap er for personer med proteinintoleranse og glutensensitivitet/hyperpeptiduri, deres pårørende og andre som støtter foreningens formål.

Medlemskap er delt inn i 3 kategorier:
- Hovedmedlemmer betaler full medlemskontingent og får tilbud om medlemsfordeler og medlemsutsendelser.
- Husstandsmedlemmer tilhører husstanden til et hovedmedlem og har samme adresse som dette. Husstandsmedlemmer betaler redusert medlemskontingent og får ikke tilsendt medlemsinformasjon, men har også tilgang til medlemsfordelene. Støttemedlemskap kan tegnes av bedrifter, foreninger og andre som er interessert i foreningens arbeid.
- Støttemedlemskap gir ikke organisatoriske rettigheter.
- Kun hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
- Medlemmer under 15 år tas med på råd og har uttalerett. Alle personopplysninger skal behandles på fortrolig måte.

§ 5. SUSPENSJON/EKSKLUSJON
Medlem som opptrer slik at foreningen anses skadelidende, kan suspenderes/

ekskluderes. Før vedtak om suspensjon finner sted skal medlemmet få anledning til å uttale seg skriftlig til Sentralstyret med 14 dagers frist. Vedtak om suspensjon fattes av Sentralstyret og gis øyeblikkelig virkning. Endelig vedtak om eksklusjon fattes av

Landsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 6. MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingentens størrelse fastsettes på hvert landsmøte for neste kalenderår. Medlemskontingenten tilbakebetales ikke ved utmeldelse eller eksklusjon.
Mat og atferd sine inntekter fordeles mellom landsforeningen og de ulike lokallagene. Fordelingen bestemmes av landsmøtet.
Lokallagene kan ikke innkreve særskilt medlemskontingent.

§ 7. DRIFTSÅR OG REGNSKAPSÅR

Foreningens driftsår og regnskapsår faller sammen med kalenderåret.

§ 8. LANDSMØTE
8.1 Landsmøtet er foreningens øverste organ.

8.2 Ordinært landsmøte avholdes hvert kalenderår innen utgangen av mai.

8.3 Sentralstyret kunngjør sted og dato for landsmøtet på foreningens hjemmeside seinest 15.januar. Kunngjøringen kan for øvrig skje i foreningens medlemsblad eller ved andre utsendelser.

8.4 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være sentralstyret i hende innen utgangen av mars.

8.5 Innkalling med saksliste og sakspapirer (protokoll, årsmelding, regnskap, budsjett

og innkomne saker) kunngjøres på foreningens hjemmeside senest tre uker før landsmøtet. Sakspapirer gjøres samtidig tilgjengelig på foreningens hjemmeside og vil etter anmodning bli tilsendt pr. brev eller e-post.

8.6 Landsmøtet er lovlig satt når innkalling er kunngjort i samsvar med foreningens

vedtekter og innkallingen er godkjent av landsmøtet. Foreningens styreleder er ordstyrer inntil landsmøtet har valgt møteleder. Landsmøtet kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen. Alle innkomne saker skal vedlegges sakspapirene og nevnes i innkallingen.

8.7 Dagsorden til landsmøtet skal inneholde følgende punkter:

 1. - Åpning av møtet

 2. - Godkjenning av delegater og fullmakter

 3. - Godkjenning av innkalling og dagsorden

 4. - Valg av ordstyrer og referent

 5. - Valg av to protokollunderskrivere

 6. - Protokoll fra forrige landsmøte

7. Årsberetning 

8. Regnskap

9 Revisjonsberetning 10. Vedtekter
11. Arbeidsprogram

12. Medlemskontingent 13. Styrehonorar

14. Innkomne saker 15. Budsjett

16. Valg av styre, valgkomité og revisor 17. Avslutning av møtet

8.8 Delegater oppnevnt av lokallag har adgang til landsmøtet med møte- tale- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Sentralstyretsmedlemmer har ikke stemmerett for årsberetning og regnskap. Antall stemmeberettigede fra sentralstyret skal ikke være høyere enn antall delegatstemmer fra lokallagene. Daglig leder har møteplikt og talerett. Redaktør har møte- og talerett. Foreningens medlemmer forøvrig har møterett.

Lokallagene har stemmerett i forhold til medlemstall slik:

 • - Inntil 99 medlemmer 1 stemme

 • - 100 250 medlemmer 2 stemmer

 • - Over 250 3 stemmer

  Lokallagsdelegater skal medbringe fullmakt undertegnet av lokallagets leder. Hvert lokallag har anledning til å møte med samme antall delegater som antall stemmer.
  Medlemmer og varamedlemmer av sentralstyret kan ikke velges som delegat fra 
  lokallag.


8.9. BESLUTNINGER
Beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Delegater til landsmøtet kan få fullmakt for ett annet lokallag. En delegat kan ikke representere mer enn 1 lokallag i tillegg til sitt eget. Ingen delegater kan ha flertall ved hjelp av fullmakter.

Ved stemmelikhet avgjøres saken av den gruppen som representerer flest lokallag under stemmegivningen. Representerer begge gruppene like mange lokallag, avgjøres saken ved loddtrekning.

Landsmøtet kan beslutte at det skal være skriftlig avstemming. Hvis en stemmeberettiget person krever det, skal det avholdes skriftlig avstemming. Hvis delegaten deltar over internett kan stemmegiving gis via dertil egnet program som ivaretar anonymiteten.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Hvis stemmeberettigede deltar over internett kan skriftlig avstemming skje via dertil egnet program som ivaretar anonymiteten. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke.

§ 9. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når landsmøtet har bestemt det, når sentralstyret finner det nødvendig eller når minimum tre lokallag krever det. Ekstraordinært landsmøte skal kun behandle de sakene som er kunngjort i innkallingen. Delegater og varadelegater er de samme som ved siste landsmøtet, med mindre lokale årsmøter velger andre delegater.

Innkalling med saksliste kunngjøres i medlemsbladet eller annen utsendelse til medlemmene, minst 3 uker i forveien. Sakspapirer gjøres samtidig tilgjengelig på foreningens hjemmeside og vil etter anmodning bli tilsendt pr. brev eller e-post.

§ 10. VALGKOMITE
Valgkomiteen består av tre personer valgt av landsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmene velges for to år. Leder velges særskilt.

§ 11. REVISJON
Landsforeningens regnskap skal revideres av registrert revisor. Revisor velges for 1 år om gangen. Sentralstyret fremmer forslag til landsmøtet.

§ 12. SENTRALSTYRET

 • -  Sentralstyret består av 4 - 6 medlemmer og 1 - 2 varamedlemmer

 • -  Alle verv velges for 2 år

 • -  Leder velges det ene året

 • -  Nestleder velges andre året

 • -  Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge

 • -  Det nye styret fungerer fra landsmøtets avslutning
  -  Daglig leder har møteplikt i styrets møter

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene deltar i møtet. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styrets oppgaver er å fremme foreningens formål, representere foreningen overfor sentrale myndigheter, iverksette landsmøtets beslutninger, lede Mat & atferd sin organisasjon, arbeide for å rekruttere nye medlemmer, støtte opp under lokallagenes arbeid.

Foreningen forpliktes av styreleder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura.
Landsforeningen kan ikke forplikte lokallagene økonomisk overfor 3.part.

§ 13. ANSATTE
Sentralstyret ansetter daglig leder og eventuelt andre ansatte. Ansatte kan ikke ha tillitsverv i foreningen.

§ 14. REDAKSJON
Redaktør(er) for nyhetsbrev og nettsted skal arbeide etter foreningens 
formålsparagraf. Sentralstyret utpeker ansvarlig redaktør.

§ 15. FAGRÅD
Fagrådet skal være et rådgivende organ for Mat & atferd. Fagrådet skal samarbeide tett med redaksjon og sentralstyret.

§ 16. LIKEPERSONER
Likemenn er medlemmer som bidrar med erfaringskompetanse til andre medlemmer slik at disse kan få en bedre hverdag. Likemenn oppnevnes av lokallagenes styrer og må følge retningslinjene for likemannsarbeid som er vedtatt av landsmøtet.

§ 17. ENDRING AV VEDTEKTER
Endring av vedtekter kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært landsmøte.

Til endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Den fulle tekst til vedtektsendringen skal ligge ved innkallingen til landsmøtet.

§ 18. OPPLØSNING AV LANDSFORENINGEN

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av landsmøtet med mist tre fjerdedelers flertall. Oppløsing skal behandles på nytt på et ekstraordinært landsmøte innen 3 måneder etter første vedtak. Oppløsning skjer da med mist tre fjerdedelers flertall. Sentralstyret er ansvarlig for å forestå avviklingen.

Hvis foreningen blir oppløst, skal foreningens midler overføres til en annen pasient organisasjon eller humanitær organisasjon, i henhold til landsmøtets vedtak.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.