Det nye styret velges på Landsmøtet i april. Dersom du kunne tenke deg å stille på valg her, ta kontakt med redaksjonen på mail: redaksjon@matogatferd.no

Hva betyr det å sitte i sentralstyret til Mat & atferd?

Sentralstyret er det overordnede organet i Mat & atferd. Ved å være med her får du aktivt ta del i utviklingen av organisasjonen, strategier og planlegging.

Hva innebærer det å være styremedlem i sentralstyret?

Sentralstyret har ansvar for Mat & atferds økonomi, utvikling av organisasjonen gjennom å utarbeide strategier, følge opp visjonen om å spre kunnskap rundt sammenhengen mellom kosthold og psykisk helse og oppfølging av lokallagene.

Administrasjonen står for det daglige arbeidet, mens sentralstyret holder styremøter ca 10 ganger i året, hvor møtene har en varighet på 1 til 1,5 time. Vi prøver å holde møtene så korte og effektive som mulig.

I tillegg er det landsmøtet som holdes på våren i april/mai. Det settes av en søndag til dette. De siste årene har dette blitt gjort online, og det vil også være online i 2023.

Selv om administrasjonen står for det daglige arbeidet, må du som styremedlem regne med å bruke noe tid på styremøtene og ulike oppgaver. Det er viktig at dokumenter leses og at du stiller forberedt til styremøtene. Forskjellige oppgaver gjennom året vil fordeles på styremedlemmene. Disse vil variere og ha ulikt omfang. Oppgavene tilpasses styremedlemmenes kapasitet og erfaring.

Ulike erfaringer og kunnskapsområdet

For et velfungerende sentralstyre er det ønskelig med personer i forskjellige aldersgrupper og med ulike bakgrunner. Hvilke erfaringer og hva slags kunnskap kan du bidra med? Ønsker du å være med å utvikle Mat & atferd videre? Brenner du for å spre kunnskapen rundt kosthold og psykisk helse?

Om du vil vite mer rundt det å sitte i sentralstyret, ta kontakt med daglig leder, styreleder, nestleder eller redaksjonen. Se kontaktinfo>>