L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Mat & atferd på kongressen Psykisk Helse 2019

Vår dyktige styreleder Merete Askim holdt innlegg på denne konferansen 22. januar.

31.01.201922:51 Tine Østby

Vi i Mat & atferd har igjen markert oss på denne kongressen med godt besøkt stand og mange tilhørere på innlegget på en parallell-sesjon.
Både leder av Midt-Norge, Inger Meltzer og jeg deltok.  

Svært mange mente at ernæringsterapi er viktig, og at det vil bli mer prioritert fremover. Men er de blant dem som beslutter?

Vi var aktive og startet småprat, bare en deltager brukte to sekunder til å se på vår stand. På standen delte vi ut små ark med informasjon om møte om Autisme og ernæringsterapi.

Positive tilbakemeldinger

Etter mitt innlegg spurte jeg om det innlegget også bør holdes på neste kongress, og svaret var JA! Det ble også godkjent av kurslederne.   

På forhånd hadde jeg kjøpt Læreboken i psykiatri (2018), så jeg henviste til den iblant. Der står det flere steder noe som kan tolkes i vår retning: biologiske årsaker til psykiske lidelser som på s 200: «.. ikke-medisinere .. mangler kunnskapen som trengs for å kryssassosiere mellom psykiske symptomer og tegn og somatisk sykdom».

På s 985 henvises det til Reichelt: «Det er mulig at gluten- og kaseinfri diett kan være effektivt hos noen, … barn med infantil autisme». Etter en rask gjennomlesning har jeg markert 20 steder som kan indikere at Mat & atferd er på rett spor. De fleste er som utfyllende tekst.

Mange interessante foredrag

Kongressen åpnet med seniorforsker Petter A Ringen fra NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser), om «Psykiatri – hvor står du, hvor går du?». Jeg har notert fra ham: «Er det psykososiale eller biologiske årsaker?» «Immunsystemet påvirker hjernen.» «Ikke enkelt å skille mellom psykologiske og somatiske lidelser.» Vi i M&A mener jo at det er biologiske årsaker for mange, at biologiske /somatiske lidelser kan tolkes som psykiatriske lidelser, noe som også er nevnt i «Læreboken».

Deretter fortalte Helen Wesnes om sin erfaring som pasient. Hun ble innlagt etter en traumeopplevelse for å få litt ro og hvile. Det ble ikke ro! Det ble 15 år med den da trendy populære diagnosen schizofreni (som alle fikk på den tiden), overmedisinering, frivillig lagt i belter….. I dag har hun varige skader etter overmedisinering. Det var flere forelesere som i fellesforelesningene henviste til hva hun feilaktig opplevde.

Victor Norman (tidligere politiker og professor), tok opp blant annet Psykisk helse opp mot samfunnsøkonomi. Det er noe vi i M&A er opptatt av. Han sa at Norges verdier er i våre hender og hoder, ikke i oljen. Hver person i arbeid bidro med 678.284 kr i 2018, så det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke 10-15 millioner for å få en person i arbeid. Han sa at kunnskap er det eneste i verden som kan deles uten at hver del blir mindre – hver del kan bli større! «Det er lønnsomt å investere i god psykisk helse, og ekstra lønnsomt hvis det gjør at flere kommer i jobb… Kombinere ulik kunnskap gir effekt». NEMLIG! Det er jo det vi i M&A forsøker å gjøre. «Det er uheldig å homogenisere / få alle pasienter like!»

Lege Mads Gilbert fortalte om hvordan akutt-teamet er bygget opp ved Universitetet i Nord-Norge. Han påpekte at tidsaspektet er viktig, mange akutt tilfelles krever hjelp i løpet av kort tid. Vi i M&A vet også at tidsaspektet er viktig, riktig diagnose må settes etter ernæringsvurdering ved første legetime.

Psykiater Randi Rosenquist tok opp «Hvem passer på de syke, aggressive og de som aldri kan klare seg selv?» Med andre ord de som sitter i forvaring i fengsler. «Mange i forvaring er sterkt sykdomsbelastet og bør ha diagnose. .. 80% har en personlighetsforstyrrelse.. det mangler hjemler for å ta vare på dem».  Vi i M&A vet at mange kan hjelpes med ernæringsterapi, og så tidlig som mulig.

Forsker Bror J Andersen foreleste om Recovery som er et motebegrep. Noen sitater: «et samarbeid pasient, pårørende og tjenestene skal sammen lagge en grunnlagsramme for behandling…. Alle behandlere må sammen finne pasientens mål …. Pasienten skal ha informasjon om de ulike behandlingformer, og delta i behandlingsplan …. og integrere (ta hensyn til) somatisk helse … pasienten må oppleve behandlingen som en lang benk, ikke som flere stoler man faller mellom». Og jeg vil ta med sitatet: «When nothing goes right, turn left».  Det henspiller på at right både betyr riktig og høyre, mens left betyr venstre. Altså, hvis det ikke går riktig, snu og gå den andre veien.

Dagfinn Bjørgen, Erfaringskonsulenter, tok opp brukermedvirkning. Han nevnte, som flere, at «tjenestene er patriarkalsk orientert». Som det står i en nylig bok om schizofreni: «museumsbehandling».

Det var nok en del flere foredrag jeg kunne referert fra, men – Inger Meltzer og jeg var ganske slitne etter mitt innlegg Merete Askim: Ernæringsterapi og kostnadseffektivitet ved psykiske lidelser».

Der tok jeg inn noen sitater over fra Læreboken; at selv 10-15 millioner i behandlingsomkostninger er lønnsomt; da er prisen på noen få blod- og urinprøver uten betydning; at somatiske sykdommer kan tolkes som psykiske lidelser og at tidsaspektet er viktig – spesielt for barn; at tidsaspektet er viktig for barn; at 27.000 foreldrerapporter viser at ernæringsterapi er bedre enn medisiner; at barn på enetiltak kan koste opp til 9 millioner i året; at ikke alle hjelpes, men vi må hjelpe dem som kan hjelpes.

Både på stand og i innlegget nevnte vi at disse biologiske prøvene kan tas ved lab1. Vi har skrevet en utredning om ernæringsterapi i 2016, den har vi sendt til 20 personer som ønsket det.

I dagene før har jeg på en FB-side for ernæring, linket til et foredrag av Reichelt. Det har i etterkant kommet meget krasse kommentarer. Til slutt skrev jeg kort at M&A ble godt tatt imot på denne kongressen, og at en aktiv debatt blant dem som har sett på linken, er viktig – og les dokumentet om ernæringsterapi som allerede er lagt ut der. Men min siste kommentar der var: «Det er nå det skjer innen psykisk helse!»  Da ble det stille.