L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Innspill til Autismeutvalget oktober 2019

Mat & atferd har gitt innspill til Autismeutvalget, som skal levere en NOU innen 31.desember 2019.

19.09.201910:33 Julie From

Hovedpunktet i vårt innspill er at i diagnoseutredningen for autismespekterforstyrrelser (ASF) er det viktig å utrede medisinske mulige stoffskifte-, intoleranse- og mikrobiota-anormaliteter som kan ha betydning for ASF. Hvis de medisinske analysene viser anormalitet, begrunner det tiltak som kan gi betydelig helseeffekt både for personen, pårørende – og ikke minst på samfunnsøkonomisk nivå.

Vårt innspill har fyldige referanser og forslag til aktuelle forskningstema. Vi mener det er avgjørende at denne diagnoseutredningen gjøres kjent både i fagmiljø og for brukerne og pårørende.

Forfatter av teksten under er styreleder i Mat og atferd, ernæringsfysiolog og høgskolelektor ved NTNU, Merete Askim.

Innspill fra M&A til Autismeutvalget

Regjeringen har nedsatt et Autismeutvalg som skal utrede alle forhold rundt autisme. Vi i Mat & atferd har gitt et innspill der vi vektlegger forskning som viser at det må gjøre medisinske analyser på immunologiske faktorer, matintoleranse, og tarmflora i tidlig utredning. Vi har gått gjennom de 14 andre innspillene til Autismeutvalget, der ingen av dem påpeker betydningen av medisinske undersøkelser. 

Vi er alene om vårt standpunkt: At behandling ut ifra medisinske undersøkelser er meget samfunnsøkonomisk lønnsomt. I hvilken grad vårt innspill blir tatt med, vet vi først når utvalget har gitt sin innstilling 31.12.2019. Men vårt standpunkt og forskningsbasert kunnskap er så ny og revolusjonerende for mange, at vi nå sender vårt innspill bredt ut til mange politikere / miljø / institusjoner / organisasjoner.

Dere må gjerne dele innspillet til dem dere tror kan ha glede av det, og tipse til post@matogatferd.no om hvem som bør få det.

Utvalgets mandat:

«Formålet med utvalgets arbeid er å få en bred og grundig drøfting av tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, i lys av langsiktige hovedlinjer og utviklingstrekk. Målet er å kartlegge og beskrive behovene personer med autisme har og utfordringene på feltet. Basert på dette skal utvalget drøfte og foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismeforstyrrelse. Det er en målsetting at alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester uavhengig av bosted, alder og diagnose, og unngå uønsket variasjon i tjenestene. Utvalget skal bidra til mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser og også situasjonen for de pårørende

 Vårt innspill:

https://nettsteder.regjeringen.no/autismeogtourettesutvalget/2019/05/28/mat-atferd/